اداری

عباس اورنگمدیر عامل

عليرضا اورنگمدیر عامل

محمد فرخیمدیریت‌فروش‌قطعات

محمد سجادیمدیریت فروش خودرو

تعمیرگاه

علی بهبودیسرپرست بخش مکانیکی

کاظم گلیسرپرست بخش مکانیکی

باقر شفاهیسرپرست بخش جلوبندی

محمد برات نیاسرپرست بخش صافکاری

احمد شیرزادسرپرست بخش نقاشی

جواد محمد زادهسرپرست بخش الکترونیک

حسین رحیمیسرپرست بخش تودوزی