اف جی کروزر
جستجو در تویوتا اف جی کروزر
کدمدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:
pr کد مدل نوع گیربکس مدل تیپ نوع موتور عملیات
0 GSJ15L-GKFSKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2018

20102011201220132014201520162017

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKASKC 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2010

200720082009

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 GSJ15L-GKASKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2010

200720082009

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKASKY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2010

200720082009

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100114 GSJ15L-GKFSKY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2010

200720082009

GX 1GRFE4000CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده