راوفور
جستجو در تویوتا راوفور
کدمدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:
pr کد مدل نوع گیربکس مدل تیپ نوع موتور عملیات
2100116 AVA44L-ANXGBK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

LIMD 2ARFXE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANFXY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 AVA44L-ANXMBK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

XLE 2ARFXE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANTGY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 AVA44L-ANXSBK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2018

20162017

SE 2ARFXE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANTMY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

M 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA49L-ANTXY 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ASA42L-ANFXK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

G 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTMK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-ANTXK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANFXK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTMKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

XLE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANTGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

G 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTGKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

LIMD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANTMK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTMKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

XLE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANTMKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTSKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2018

201520162017

SE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA49L-ANFGY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA49L-ANFMY 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ASA42L-ANFMK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANFMKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-ANFMK 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

M 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTGKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

LIMD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTSKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2015-2017

20152016

SE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANFXKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

G 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA42L-ANTXKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANFXKV 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA42L-CNTXKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2015

20132014

LE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ASA44L-ANTGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2012-2015

201220132014

G 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA44L-CNTXKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2015

20132014

LE 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWPXKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANMXK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANPXKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANMXK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANMXKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANPXK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA38L-ANPXKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGXW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFHV2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA30L-BWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-BWTGXW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFHV2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA35L-BWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-BWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZSA30L-BWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWXGPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-BWXXPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-ANPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

X 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-BWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-BWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2010-2012

20102011

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA33L-CNPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

STD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

LIMD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

SPO 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ASA38L-CNPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

STD 2ARFE2500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

LIMD 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

SPO 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-CNAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2012

2008200920102011

STD 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

LIMD 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNASKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

SPO 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA38L-CNAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2012

200920102011

STD 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-AWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA30L-AWTGXW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFHV2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA35L-AWFGRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFGYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

G 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFXRW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ALA35L-AWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2009-2010

2009

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZSA30L-AWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWXGPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA30L-AWXXPW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-AWFGPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

G 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZSA35L-AWFXPW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

X 3ZRFAE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWMXKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA30L-AWPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA31L-AWPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2007-2008

2007

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA33L-ANMXKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPXK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA38L-ANPGK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ALA30L-AWFGXW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

G 2ADFHV2200CC DIESEL مشاهده
2100116 ALA30L-AWFXYW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2ADFTV2200CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ACA33L-ANPGKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

LIMD 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPSKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SPO 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA33L-ANPXKK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

X 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANAGKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

LIMD 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 GSA33L-ANAXKK 5FC:ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

X 2GRFE3500CC 24-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZPNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA21L-AWMNKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA21L-AWPNKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ZCA25L-AZMNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

GX 1ZZFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA23L-AWMNKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

SE 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA23L-AWPNKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2003-2005

20032004

SE 2AZFE2400CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZMNK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA20L-AZMNKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA20L-AZMNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 ACA20L-AZPNKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 CLA20L-AZMNYW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2003

20012002

GX 1CDFTV2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 CLA21L-AWMNYW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2003

20012002

GX 1CDFTV2000CC DIESEL TURBO مشاهده
2100116 ZCA26L-AWMNKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

GX 1ZZFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWMNKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

SE 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 ACA21L-AWPNKK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2000-2003

200020012002

SE 1AZFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AKMGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AKPGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA10L-AZMGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA10L-AZPGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA11L-AWMGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWMGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 SXA11L-AWPGKV 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWPGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1997-2000

199719981999

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZMGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1994-1997

199419951996

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZMGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1994-1997

199419951996

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZPGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1994-1997

199419951996

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA10L-AZPGKW 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1994-1997

199419951996

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100116 SXA11L-AWMGK 6FC:ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 1995-1997

19951996

GX 3SFE2000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده