یاریس
جستجو در تویوتا یاریس
کدمدل:
گیربکس:
سال:
تیپ:
موتور:
pr کد مدل نوع گیربکس مدل تیپ نوع موتور عملیات
2100119 NSP150L-AEMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

R 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AEXRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

R 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHXRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2018

20162017

R 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEMNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

N 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

R 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXGKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

G 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

N 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AEXRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2017-2018

2017

R 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2018

20162017

G 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2018

20162017

N 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHXRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2016-2018

20162017

R 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

D 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPDK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

D 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPGKM 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPGKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP150L-AHPGKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPRKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP150L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP150L-AHPVKR 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

V 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP151L-AHMDK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

D 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

R 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHPNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

N 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP150L-AHPRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

R 6NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHMNKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

N 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHMRKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

G 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPNKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2013-2016

201320142015

N 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP151L-AHPRKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2014-2016

20142015

R 7NRFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP130L-AHMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP130L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP131L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP131L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPVKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2009-2014

20092010201120122013

S 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP130L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2014

201120122013

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHMGKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHPGKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHMHKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHPHKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2013

20082009201020112012

STD 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP92L-BEMRKV 2008-2013

20082009201020112012

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92L-BEPRK 2008-2013

20082009201020112012

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP92L-BEPRKV 2008-2013

20082009201020112012

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92R-BEMRK 2008-2013

20082009201020112012

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92R-BEPRK 2008-2013

20082009201020112012

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP130L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

ACTV 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP130L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

R 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHFNKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

ACTV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHFRKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2011-2012

2011

R 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NSP130L-AHXNKW CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2011-2012

2011

ACTV 1NRFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP91L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2011

200820092010

R 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AGFVKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AHFVKW 6F:MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHMSKC 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

RS 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP91L-AHPSKC 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2008-2010

20082009

RS 1ZRFE1600CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHMRKM CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2009

20072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPGKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2006-2009

200620072008

G 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRKM CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2007-2009

20072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP91L-AHPRKR CVFC:CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 2006-2009

200620072008

E 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AGMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

SOL 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 KSP90L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

STD 1KRFE1000CC 12-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AGMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 ZSP90L-AHMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2006-2008

20062007

TS 2ZRFE1800CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP92L-BEMRK 2006-2008

20062007

2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP90L-AGMRK 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP90L-AHMRKV 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
0 NCP90L-AHPRKV 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 2005-2008

200520062007

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP13L-AGMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP13L-AHMVKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TS 1NZFE1500CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NLP10L-AGMGXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AGMRXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMGXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

SOL 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMRXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2002-2005

200220032004

TRSTD 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NCP10L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHPGKW 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NLP10L-AGMNXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2002

2001

LUNA 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 NLP10L-AHMNXW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 2001-2002

2001

LUNA 1NDTV1400CC DIESEL TURBO مشاهده
2100119 SCP10L-AGMBKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TSGS 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AGMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMGKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

SOL 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMNKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

LUNA 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 SCP10L-AHMRKW 5F:MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

TRSTD 1SZFE1000CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AGPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHMRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده
2100119 NCP10L-AHPRK 4FC:ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT 1999-2002

199920002001

R 2NZFE1300CC 16-VALVE DOHC EFI مشاهده