اطلاعات قطعه
شماره فنی: 0415231080
نام قطعه: فیلتر روغن موتور
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: فیلتر روغن
وزن 0.07 کیلوگرم
موجودی: 5
قیمت اصلی: 239,352 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
LEXUS IS ( IS) 2ADFTV ale20l-aeflxw 2010-2012
LEXUS IS ( IS) 2ADFHV ale20l-aeflyw 2005-2008
LEXUS IS ( IS) 2ADFHV ale20l-aefsyw 2008-2010
LEXUS GS ( GS) 2GRFSE grl10l-betqh 2012-2013
LEXUS GS ( GS) 2GRFSE grl10l-betqhv 2012-2013
LEXUS GS ( GS) 2GRFSE grl10l-bezqh 2013-2015
LEXUS GS ( GS) 2GRFSE grl10l-bezqhv 2013-2015
LEXUS GS ( GS) 4GRFSE grl11l-betqh 2012-2015
LEXUS GS ( GS) 4GRFSE grl11l-betqhv 2012-2015
LEXUS GS ( GS) 4GRFSE grl11l-betqhw 2012-2015
LEXUS GS ( GS) 3GRFSE grs190l-betqha 2005-2006
LEXUS GS ( GS) 3GRFSE grs190l-betqhw 2005-2007
LEXUS GS ( GS) 3GRFE grs190l-betqkv 2007-2012
LEXUS GS ( GS) 3GRFSE grs190r-betqhw 2007-2012
LEXUS GS ( GS) 3GRFE grs190r-betqk 2007-2012
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse20l-aeflhw 2005-2008
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse20l-aetlhw 2005-2008
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse20l-aktlhv 2010-2015
LEXUS IS ( IS) 3GRFE gse22l-aktlkv 2009-2015
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse30l-aetlh 2013-2015
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse30l-aetlhc 2013-2015
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse30l-aetlhv 2013-2015
LEXUS IS ( IS) 4GRFSE gse30l-aetlhw 2013-2015
LEXUS IS ( IS) 2GRF gse31l-aezlh 2016-2020
LEXUS IS ( IS) 2GRF gse31l-aezlhv 2016-2020
LEXUS GS ( GS) 2GRFXE gwl10l-bexebw 2012-2015
LEXUS GS ( GS) 2GRFXE gwl10l-bexqb 2012-2015
LEXUS GS ( GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbv 2015-2020
LEXUS GS ( GS) 2GRFXE gwl10l-bexqbw 2015-2020