اطلاعات قطعه
شماره فنی: 0446502220
نام قطعه: لنت ترمز جلو
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: لنت و سیلندر چرخ جلو
وزن 1.35 کیلوگرم
موجودی: 0
قیمت اصلی: 1,591,158 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre141l-gepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aefnkv 2010-2012
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-aepnkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepdkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre142l-gepnkv 2010-2013
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gefnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexdkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre171l-gexnkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gefdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepdkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gepnkv 2013-2015
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 3ZRFE zre173l-gexnkv 2015-2016
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-defdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-dexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 1ZRFE zre181l-dexnkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre182l-dexdkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 2ZRFE zre182l-dexnkv 2016-2020
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 3ZZFE zze141l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aemnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepdkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-aepnkv 2007-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepdkv 2009-2010
COROLLA (کرولا) 1ZZFE zze142l-gepnkv 2009-2010