اطلاعات قطعه
شماره فنی: 1145231030
نام قطعه: لوله گیج روغن
نوع قطعه موتوری و قطعات
دسته بندی: مجموعه سیلندر
وزن 0.20 کیلوگرم
موجودی: 3
قیمت اصلی: 194,242 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkagkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkfgkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkmgkv 2003-2004
PRADO (پرادو) 1GRFE grj120l-gkpgkv 2003-2004
PRADO (پرادو) 1GRFE grj125l-gjagkv 2004-2009
PRADO (پرادو) 1GRFE grj125l-gjpgkv 2003-2004
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gmmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpankv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kcmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmnkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrkv 2011-2012
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskc 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkaskv 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkasky 2007-2010
FJ CRUISER (اف جی کروزر) 1GRFE gsj15l-gkfsky 2007-2010