اطلاعات قطعه
شماره فنی: 2322147031
نام قطعه: پمپ بنزین
نوع قطعه قطعات بدنه
دسته بندی: باک بنزین و قطعات آن
وزن 0.30 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 3,012,173 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp130l-ahmnkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1KRFE ksp130l-ahmrkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahmrkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 2NZFE ncp130l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-agprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahmrk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprk 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NZFE ncp131l-ahprkv 2011-2014
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahfnkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahfrkw 2011-2012
YARIS (یاریس) 1NRFE nsp130l-ahxnkw 2011-2012