اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4243133010
نام قطعه: دیسک چرخ عقب
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: دیسک چرخ عقب و توپی
وزن 4.55 کیلوگرم
موجودی: 5
قیمت اصلی: 2,040,527 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-depgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv10l-cepgkr 1994-1996
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv10l-cepskr 1993-1994
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv20l-aepgkw 1996-1999
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-demgkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depdkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 1MZFE mcv36l-depgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemdkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aemnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepdkv 1993-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-aepnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cepgkr 1993-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cepnkr 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmdkv 1992-1994
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwmnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpdkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv10l-cwpnkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aemnkw 1999-2001
CAMRY (کمری) 5SFE sxv20l-aepnkw 1999-2001
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemgkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aemskv 1992-1994
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepgkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepgkw 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepnkv 1994-1996
CAMRY (کمری) 3VZFE vcv10l-aepskv 1992-1994