اطلاعات قطعه
شماره فنی: 4243160250
نام قطعه: دیسک چرخ عقب
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: دیسک چرخ عقب و توپی
وزن 13.66 کیلوگرم
موجودی: 2
قیمت اصلی: 1,971,261 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj71l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-fjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj74l-kjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj76l-rkmnkv 2007-2009
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj78l-rjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmnkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1FZFE fzj79l-tjmrkv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-kjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj71l-rjmrkv 2009-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj76l-rkmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj78l-rjmrkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-dkmrkv 2012-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmnkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj79l-tjmrkv 2016-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj76l-rkmnsv 2016-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj78l-rjmrsv 2007-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj79l-dkmrsv 2012-2016
LAND CRUISER (لندکروزر) 1HZ hzj79l-tjmrsv 1999-2006
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj76l-rkmnyv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj78l-rjmryv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj79l-dkmryv 2017-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj79l-tjmnyv 2017-2020