اطلاعات قطعه
شماره فنی: 8713060532
نام قطعه: مجموعه دمنده هوای بخاری و کولر به داخل اتاق
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: سیستم سرمایش و گرمایش
وزن 4.40 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 4,552,362 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gcmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnk 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmnkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrk 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gdmrkv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gmmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gnmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpankv 2015-2017
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnk 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-gpmnkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kcmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmnkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrk 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1GRFE grj200l-kdmrkv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 3URFE urj200l-gntekv 2010-2012
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gntgkc 2007-2012
LEXUS LX570 (LX570) 3URFE urj201l-gntgkv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gmtekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntek 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1URFE urj202l-gntekw 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gmaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaek 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnaekw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 2UZFE uzj200l-gnankv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gcmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnz 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmnzv 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrz 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gdmrzv 2012-2015
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gmtezw 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gnmnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntez 2015-2020
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntezw 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gntnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gpmnz 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-gpmnzv 2007-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kcmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmnzv 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrz 2011-2012
LAND CRUISER (لندکروزر) 1VDFTV vdj200l-kdmrzv 2011-2012