اطلاعات قطعه
شماره فنی: 883102F080
نام قطعه: مجموعه کمپرسور کولر و پولی
نوع قطعه سیستم برقی
دسته بندی: کمپرسور کولر
وزن 6.43 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 15,887,418 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-sbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh201l-srmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-remdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh203l-repdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jemdkv 2006-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh213l-jepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh221l-mbmdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemdkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lemnkv 2005-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepdkv 2011-2013
HIACE (هایس) 2TRFE trh223l-lepnkv 2011-2013