اطلاعات قطعه
شماره فنی: 9036628002
نام قطعه: بلبرینگ هوزینگ
نوع قطعه گیربکس و زیربندی
دسته بندی: مجموعه دنده های گیربکس
وزن 0.40 کیلوگرم
موجودی: 1
قیمت اصلی: 838,840 تومان
لیست خودرو های مناسب برای این قطعه
خودرو: موتور: کد مدل: سال:
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkv 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca20l-azmnkw 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkk 2000-2003
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkv 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca21l-awmnkw 2003-2005
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca23l-awmnkk 2003-2005
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmgkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 1AZFE aca30l-awmxkw 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca33l-anmxkv 2005-2008
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxk 2008-2012
RAV4 (راوفور) 2AZFE aca38l-anmxkv 2010-2012
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mdmdkw 2000-2003
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mfmdkw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 2AZFE acr30l-mrmdkw 2000-2003
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-aemnkw 2004-2005
CAMRY (کمری) 2AZFE acv30l-jemnku 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demdkv 2002-2004
CAMRY (کمری) 2AZFE acv36l-demgkv 2004-2006
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-aemnkw 2006-2008
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demdkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demnkv 2006-2009
AURION/CAMRY (آریون) 2AZFE acv40l-demskv 2009-2012
CAMRY (کمری) 2AZFE acv40l-remnkw 2007-2009
RAV4 (راوفور) 1CDFTV cla20l-azmnyw 2001-2003
RAV4 (راوفور) 1CDFTV cla21l-awmnyw 2001-2003
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mdmdtw 2003-2005
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mfmdtw 2001-2003
PREVIA (پرویا) 1CDFTV clr30l-mrmdtw 2001-2003
CAMRY (کمری) 3SFE sv25l-uemnkg 1987-1988
CAMRY (کمری) 3SFE sv25l-uemnkw 1987-1988
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-akmgkw 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgk 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa10l-azmgkw 1994-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgk 1995-1997
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkv 1997-2000
RAV4 (راوفور) 3SFE sxa11l-awmgkw 1997-2000
CAMRY (کمری) 2VZFE vzv21l-uemgkg 1988-1988